bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Maranton Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Maranton Beach Hotel - Остров Тасос, Кинира

Maranton Beach Hotel e ваканционен комплекс, построен през 2005 г. Разположен е на петдесест метра от морето, в източната част на остров Тасос, северно от село Кинира, на 2 км от известния плаж Парадисо и на 8 км от село Потамия. Хотелът е базов, предпочитан за бюджетна почивка на спокойно място на брега на морето. Плажът пред хотела е с едри камъни.

Местоположение на Maranton Beach Hotel, Остров Тасос

Maranton Beach Hotel се намира на брега на морето на около километър северно от село Кинира, в източната част на остров Тасос.

Адрес: Кинира, Гърция

Удобства в Maranton Beach Hotel

Басейн с воден масаж
Рецепция
Детски басейн
Бар до басейна
Детска Площадка
Сауна
Пълно оборудвана фитнес зала
Мини маркет
Игрална зала с билярд и електронни игри
Интернет достъп
Безплатен паркинг
Безплатни шезлонги на басейна и плажа
Ресторант a-la-carte
Фоайе със сателитна телевизия
Основен бар
Асансьор
Услуги за хора със специални нужди
Факс, ксерокс
Химическо чистене

Стаи и настаняване в Maranton Beach Hotel

Хотелът разполага с 15 стандартни двойни стаи (2-3 души), 33 тройни стаи (2-3 души), 8 двойни стаи с двуетажно легло (за четиричленно семейство, двойно легло, двуетажно легло), Фамилна стая (две самостоятелни стаи, 4-7 души):
Климатик
Двойно легло
Минибар
Сешоар
Козметика за банята
Безжичен интернет достъп
Сейф
Телефонна линия със възможност за международни разговори
Сателитна телевизия
Обзаведен самостоятелен балкон
Стайно обслужване
Отлично качество на матраци и облекло
Звукоизолирани стаи
Детска кошарка (при поискване)

Плаж

Плажът се намира само на 10 метра от хотелския басейн. Плажът е с дребни камъчета. Има безплатни шезлонги на плажа, обслужва се от бара на басейна, където се предлагат кафе и закуска. Плажът се намира в малко заливче с кристално чиста вода. Мястото е идеално за релакс, плуване, риболов.

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

При налични отстъпки за ранно записване или записване в последния момент, те са отразени в таблицата с цените, като цената преди отстъпка е задраскана и под нея е показана цената след начисляване на отстъпката.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.


Включена закуска
15.05.
2019 - 14.06.
2019
15.06.
2019 - 30.06.
2019
01.07.
2019 - 31.08.
2019
01.09.
2019 - 15.09.
2019
16.09.
2019 - 30.09.
2019
1 възрастен 130лв 160лв 186лв 160лв 130лв
Двойна стая икономична на приземен етаж
Включена закуска
15.05.
2019 - 14.06.
2019
15.06.
2019 - 30.06.
2019
01.07.
2019 - 31.08.
2019
01.09.
2019 - 15.09.
2019
16.09.
2019 - 30.09.
2019
2 възрастни 156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
2 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
2 възрастни,
2 бебета 0-4.99 г.
156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
2 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.
170лв 235лв 259лв 235лв 170лв
3 възрастни 181лв 247лв 270лв 247лв 181лв
3 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
181лв 247лв 270лв 247лв 181лв
3 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
181лв 247лв 270лв 247лв 181лв
1 възрастен 156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
1 възрастен,
1 бебе 0-4.99 г.
156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
1 възрастен,
2 бебета 0-4.99 г.
156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
1 възрастен,
3 бебета 0-4.99 г.
156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.
156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.
156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
156лв 212лв 236лв 212лв 156лв
1 възрастен,
3 деца 5-11.99 г.
170лв 235лв 259лв 235лв 170лв
Двойна стая стандартна
Включена закуска
15.05.
2019 - 14.06.
2019
15.06.
2019 - 30.06.
2019
01.07.
2019 - 31.08.
2019
01.09.
2019 - 15.09.
2019
16.09.
2019 - 30.09.
2019
2 възрастни 179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
2 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
2 възрастни,
2 бебета 0-4.99 г.
179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
2 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.
193лв 249лв 282лв 249лв 193лв
3 възрастни 205лв 261лв 293лв 261лв 205лв
3 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
205лв 261лв 293лв 261лв 205лв
3 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
205лв 261лв 293лв 261лв 205лв
1 възрастен 179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
1 възрастен,
1 бебе 0-4.99 г.
179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
1 възрастен,
2 бебета 0-4.99 г.
179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
1 възрастен,
3 бебета 0-4.99 г.
179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.
179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.
179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
179лв 227лв 259лв 227лв 179лв
1 възрастен,
3 деца 5-11.99 г.
193лв 249лв 282лв 249лв 193лв
Двойна стая, страничен изглед към морето
Включена закуска
15.05.
2019 - 14.06.
2019
15.06.
2019 - 30.06.
2019
01.07.
2019 - 31.08.
2019
01.09.
2019 - 15.09.
2019
16.09.
2019 - 30.09.
2019
2 възрастни 194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
2 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
2 възрастни,
2 бебета 0-4.99 г.
194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
2 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.
207лв 273лв 306лв 273лв 207лв
3 възрастни 219лв 284лв 317лв 284лв 219лв
3 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
219лв 284лв 317лв 284лв 219лв
3 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
219лв 284лв 317лв 284лв 219лв
1 възрастен 194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
1 възрастен,
1 бебе 0-4.99 г.
194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
1 възрастен,
2 бебета 0-4.99 г.
194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
1 възрастен,
3 бебета 0-4.99 г.
194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.
194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.
194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
194лв 250лв 283лв 250лв 194лв
1 възрастен,
3 деца 5-11.99 г.
207лв 273лв 306лв 273лв 207лв

Включена закуска
15.05.
2019 - 14.06.
2019
15.06.
2019 - 30.06.
2019
01.07.
2019 - 31.08.
2019
01.09.
2019 - 15.09.
2019
16.09.
2019 - 30.09.
2019
2 възрастни 227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
2 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
2 възрастни,
2 бебета 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
2 възрастни,
3 бебета 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
2 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
2 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
2 възрастни,
3 деца 5-11.99 г.
238лв 301лв 329лв 301лв 238лв
3 възрастни 238лв 301лв 329лв 301лв 238лв
3 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
238лв 301лв 329лв 301лв 238лв
3 възрастни,
2 бебета 0-4.99 г.
238лв 301лв 329лв 301лв 238лв
3 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
238лв 301лв 329лв 301лв 238лв
3 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
238лв 301лв 329лв 301лв 238лв
3 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.
238лв 301лв 329лв 301лв 238лв
1 възрастен 227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
1 бебе 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
2 бебета 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
3 бебета 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
4 бебета 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
3 бебета 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
3 деца 5-11.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
3 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
227лв 281лв 309лв 281лв 227лв
1 възрастен,
4 деца 5-11.99 г.
238лв 301лв 329лв 301лв 238лв
Двойна стая с двуетажно легло със страничен изглед към морето
Включена закуска
15.05.
2019 - 14.06.
2019
15.06.
2019 - 30.06.
2019
01.07.
2019 - 31.08.
2019
01.09.
2019 - 15.09.
2019
16.09.
2019 - 30.09.
2019
2 възрастни 238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
2 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
2 възрастни,
2 бебета 0-4.99 г.
238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
2 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.
250лв 313лв 341лв 313лв 250лв
3 възрастни 250лв 313лв 341лв 313лв 250лв
3 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
250лв 313лв 341лв 313лв 250лв
3 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
250лв 313лв 341лв 313лв 250лв
1 възрастен 238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
1 възрастен,
1 бебе 0-4.99 г.
238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
1 възрастен,
2 бебета 0-4.99 г.
238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
1 възрастен,
3 бебета 0-4.99 г.
238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.
238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.
238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
238лв 292лв 320лв 292лв 238лв
1 възрастен,
3 деца 5-11.99 г.
250лв 313лв 341лв 313лв 250лв

Включена закуска
15.05.
2019 - 14.06.
2019
15.06.
2019 - 30.06.
2019
01.07.
2019 - 31.08.
2019
01.09.
2019 - 15.09.
2019
16.09.
2019 - 30.09.
2019
2 възрастни 250лв 302лв 330лв 302лв 250лв
2 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
250лв 302лв 330лв 302лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
250лв 302лв 330лв 302лв 250лв
3 възрастни 275лв 336лв 364лв 336лв 275лв
1 възрастен 250лв 302лв 330лв 302лв 250лв
1 възрастен,
1 бебе 0-4.99 г.
250лв 302лв 330лв 302лв 250лв
1 възрастен,
2 бебета 0-4.99 г.
250лв 302лв 330лв 302лв 250лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.
250лв 302лв 330лв 302лв 250лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
250лв 302лв 330лв 302лв 250лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.
250лв 302лв 330лв 302лв 250лв

Включена закуска
15.05.
2019 - 14.06.
2019
15.06.
2019 - 30.06.
2019
01.07.
2019 - 31.08.
2019
01.09.
2019 - 15.09.
2019
16.09.
2019 - 30.09.
2019
2 възрастни 285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
2 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
2 възрастни,
2 бебета 0-4.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
2 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
3 възрастни 297лв 348лв 376лв 348лв 297лв
3 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
297лв 348лв 376лв 348лв 297лв
3 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
297лв 348лв 376лв 348лв 297лв
1 възрастен 285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
1 възрастен,
1 бебе 0-4.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
1 възрастен,
2 бебета 0-4.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
1 възрастен,
3 бебета 0-4.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв
1 възрастен,
3 деца 5-11.99 г.
285лв 327лв 356лв 327лв 285лв

Включена закуска
15.05.
2019 - 14.06.
2019
15.06.
2019 - 30.06.
2019
01.07.
2019 - 31.08.
2019
01.09.
2019 - 15.09.
2019
16.09.
2019 - 30.09.
2019
2 възрастни 320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
2 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
2 възрастни,
2 бебета 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
2 възрастни,
3 бебета 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
2 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
2 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
2 възрастни,
3 деца 5-11.99 г.
332лв 388лв 435лв 388лв 332лв
3 възрастни 332лв 388лв 435лв 388лв 332лв
3 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
332лв 388лв 435лв 388лв 332лв
3 възрастни,
2 бебета 0-4.99 г.
332лв 388лв 435лв 388лв 332лв
3 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
332лв 388лв 435лв 388лв 332лв
3 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
332лв 388лв 435лв 388лв 332лв
3 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.
332лв 388лв 435лв 388лв 332лв
1 възрастен 320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
1 бебе 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
2 бебета 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
3 бебета 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
4 бебета 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
3 бебета 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
3 деца 5-11.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
3 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
320лв 367лв 414лв 367лв 320лв
1 възрастен,
4 деца 5-11.99 г.
332лв 388лв 435лв 388лв 332лв

Включена закуска
15.05.
2019 - 14.06.
2019
15.06.
2019 - 30.06.
2019
01.07.
2019 - 31.08.
2019
01.09.
2019 - 15.09.
2019
16.09.
2019 - 30.09.
2019
2 възрастни 332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
2 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
2 възрастни,
2 бебета 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
2 възрастни,
3 бебета 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
2 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
2 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
2 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
2 възрастни,
3 деца 5-11.99 г.
344лв 404лв 449лв 404лв 344лв
3 възрастни 344лв 404лв 449лв 404лв 344лв
3 възрастни,
1 бебе 0-4.99 г.
344лв 404лв 449лв 404лв 344лв
3 възрастни,
2 бебета 0-4.99 г.
344лв 404лв 449лв 404лв 344лв
3 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.
344лв 404лв 449лв 404лв 344лв
3 възрастни,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
344лв 404лв 449лв 404лв 344лв
3 възрастни,
2 деца 5-11.99 г.
344лв 404лв 449лв 404лв 344лв
1 възрастен 332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
1 бебе 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
2 бебета 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
3 бебета 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
4 бебета 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
1 дете 5-11.99 г.,
3 бебета 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
2 деца 5-11.99 г.,
2 бебета 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
3 деца 5-11.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
3 деца 5-11.99 г.,
1 бебе 0-4.99 г.
332лв 384лв 429лв 384лв 332лв
1 възрастен,
4 деца 5-11.99 г.
344лв 404лв 449лв 404лв 344лв

30% неустойка ще се начислява за анулации 14-8 дни в работно време преди датата на пристигане за периода: 21/6-10/9/16. 20% неустойка ще се начислява за анулации направени 7-1 дни в работно време преди датата на пристигане за периода: 15/5-20/6 & 11/9- 10/10/16. 50% неустойка ще се начислява за анулации направени 7-1 дни в работно време преди датата на пристигане за периода: 21/6- 10/09/16. Непристигане се таксува с 30% от общата стойност на резервацията за периоди: 15/5-20/6 & 11/9 - 10/10/16. Непристигане се таксува с 80% от общата стойност на резервацията за периоди: 21/6-10/9/16.

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

При налични отстъпки за ранно записване или записване в последния момент, те са отразени в таблицата с цените, като цената преди отстъпка е задраскана и под нея е показана цената след начисляване на отстъпката.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Тагове

Maranton Beach, Maranton Beach thassos, Maranton Beach tasos, Maranton Beach kinira, Maranton Beach greece, Maranton Beach гърция, Maranton Beach тасос, Maranton Beach кинира, Maranton Beach 2020, Maranton Beach цени, Maranton Beach мнения, Maranton Beach цени 2020, Maranton Beach лято 2020, Maranton Beach ранни записвания, Maranton Beach last minute, Maranton Beach Hotel, Maranton Beach Hotel thassos, Maranton Beach Hotel tasos, Maranton Beach Hotel kinira, Maranton Beach Hotel greece, Maranton Beach Hotel гърция, Maranton Beach Hotel тасос, Maranton Beach Hotel кинира, Maranton Beach Hotel 2020, Maranton Beach Hotel цени, Maranton Beach Hotel мнения, Maranton Beach Hotel цени 2020, Maranton Beach Hotel лято 2020, Maranton Beach Hotel ранни записвания, Maranton Beach Hotel last minute, марантон бийч, марантон бийч гърция, марантон бийч тасос, марантон бийч кинира, марантон бийч цени, марантон бийч мнения, марантон бийч цени 2020, марантон бийч лято 2020, марантон бийч ранни записвания, хотел марантон бийч, хотел марантон бийч гърция, хотел марантон бийч тасос, хотел марантон бийч кинира, хотел марантон бийч цени, хотел марантон бийч мнения, хотел марантон бийч цени 2020, хотел марантон бийч лято 2020, хотел марантон бийч ранни записвания